Rejestruj domenę

Regulamin

Znajdziesz tu zasady i umowy dotyczące usług oraz produktów oferowanych przez Hostfacotr.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), marki Hostfactor, której właścicielem jest firma PPHU "VOIP PARTNERS" Tomasz Filak, ul. Ludowa 303, 42 - 200 Częstochowa, NIP: 573-253-94-99, REGON: 151999794.


Rozdział I - definicje zawarte w regulaminie

Usługobiorca - podmiot korzystający z usługi w okresie abonamentowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa. Usługobiorcą może być firma lub osoba fizyczna.
Usługodawca - firma PPHU "VOIP PARTNERS" Tomasz Filak, ul. Ludowa 303, 42 - 200 Częstochowa, NIP: 573-253-94-99, REGON: 151999794.
Usługa - usługa świadczona na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawce o parametrach określonych w specyfikacji usługi.
Informacja handlowa - informacja zdefiniowana w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Regulamin usługi - dokument regulujący zasady korzystania z poszczególnych usług świadczonych przez Usługodawcę.
Specyfikacja usługi - charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej Usługodawcę.
SLA - Gwarancja jakości usług - Service Level Agreement.
Dane kontaktowe - dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Usługobiorcy, możliwość wystawienia faktury VAT oraz kontakt z Usługobiorcą: imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub korespondencyjny, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail. Dla firm dodatkowo jest to: NIP, REGON, KRS w przypadku spółki, nazwa firmy, adres siedziby i/lub korespondencyjny.
Kontakt techniczny - osoba wskazana przez Usługobiorcę do kontaktu z Usługodawcą, której przysługuje prawo do pełnego zarządzania kontem w imieniu Usługobiorcy.
Siła wyższa - nieprzewidywalne, niezależne od Usługodawcy zdarzenie, związane ze zjawiskami atmosferycznymi, innymi zjawiskami naturalnymi oraz sytuacjami o charakterze konfliktu społecznego lub zbrojnego.
Przerwa techniczna - przerwa w dostępie do usługi, spowodowana zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi.
Awaria - niepoprawne działanie usługi lub całkowity brak dostępu do niej.

Rozdział II - postanowienia ogólne

 1. Rejestracja konta w systemie Usługodawcy, złożenie oraz opłacenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu zamawianej usługi.
 2. Akceptując regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Zamówienia usługi dokonuje się za pomocą panelu zamówień lub poprzez pocztę e-mail.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do podania kompletnych danych kontaktowych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługodawca nie odpowiada za niepoprawność podanych danych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Usługobiorcę danych kontaktowych poprzez żądanie przesłania kopii dokumentów weryfikacyjnych (np. kopii dowodu osobistego, wpisu EDG lub potwierdzenia nadania NIP).
 6. Jeśli Usługobiorca nie udostępni kopii dokumentów Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia usługi.
 7. Zakładanie wielu kont abonenckich przez ten sam podmiot jest zabronione. Usługodawca umożliwia przypisanie do jednego konta abonenckiego wielu usług.
 8. W sprawach związanych z usługami kontaktować się z Usługodawcą mogą tylko: Usługobiorca, osoba wyznaczona do kontaktu technicznego.

Rozdział III - zawarcie umowy, czas trwania i rozwiązanie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje drogą elektroniczną wskutek złożenia zamówienia na usługę za pośrednictwem strony hostfactor.pl lub poprzez pocztę e-mail.
 2. Umowa z Usługobiorcą może być zawarta w formie pisemnej.
 3. Usługobiorca będący osobą fizyczną ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. W chwili w której Usługa została aktywowana Usługobiorca będący osobą fizyczną traci prawo do odstąpienia od umowy.
 5. Na 60, 30, 7, 3 i 1 dzień przed końcem okresu abonamentowego Usługobiorca zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie wygaśnięcia usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Na 7 dni przed końcem okresu abonamentowego Usługobiorca zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie wygaśnięcia usługi za pośrednictwem wiadomości SMS.
 7. 7 dni przed wygaśnięciem usługi zostanie wystawiona faktura pro forma, której opłacenie jest jednoznaczne z przedłużeniem umowy i musi zostać opłacona najpóźniej do ostatniego dnia terminu płatności.
 8. Wypowiedzenie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.
 9. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w wyniku nieprzestrzegania regulaminu bądź obowiązującego prawa przez Usługobiorcę.

Rozdział IV - płatności

 1. Zamówione usługi mogą zostać opłacone za pośrednictwem następujących metod płatności: przelew bankowy, przekaz pocztowy, szybkie płatności online obsługiwane przez Tpay.com, system płatności PayPal.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się uiścić opłatę zgodnie z otrzymaną drogą elektroniczną fakturą pro forma, w terminie wynikającym z otrzymanej faktury.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania płatności na koncie Usługodawcy.
 5. Faktura VAT zostanie wystawiona na dane kontaktowe podane podczas rejestracji konta w systemie hostfactor.pl.
 6. Faktura pro forma wystawiana jest z 7 dniowym terminem płatności.
 7. Usługodawca wyśle fakturę fakturę VAT w formie pisemnej za pomocą poczty polskiej tylko na wyraźne żądanie Usługobiorcy. Wysłanie faktury VAT lub duplikatu faktury VAT wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 5 zł netto (6.15 zł brutto).
 8. Zaksięgowana opłata za usługi podlega zwrotowi z uwzględnieniem czasu działania usługi w przypadku: Usługodawca wypowie umowę z przyczyn niezależnych od Usługobiorcy, Usługobiorca wypowie umowę z przyczyn zależnych od Usługodawcy, Usługobiorca będący osobą fizyczną złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia jeśli usługa nie została jeszcze aktywowana.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług. O tej zmianie poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Nowy cennik obowiązuje Usługobiorcę podczas przedłużania umowy.
 10. W przypadku braku zaksięgowania opłaty w dniu wygasania usługi zostanie ona zablokowana.

Rozdział V - prawa, obowiązki, odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca może odmówić Usługobiorcy udostępnienia zamówionych usług w przypadku: przypuszczenia, że usługa będzie wykorzystywana w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub łamiąca obowiązujące prawo i postanowienia regulaminu, Usługobiorca w przeszłości zalegał z opłatami.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Usługobiorca nadmiernie lub w niewłaściwy sposób eksploatuje jego zasoby. Jeżeli Usługobiorca w terminie 14 dni od momentu otrzymania takiej informacji nie usunie przyczyn problemu, Usługodawca zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, o czym poinformuje go z trzydniowym wyprzedzeniem za pomocą poczty elektronicznej. W takiej sytuacji Usługobiorcy przysługuje zwrot opłaty poniesionej na rzecz Usługodawcy proporcjonalny do niewykorzystanego okresu abonamentowego.
 3. Usługodawca w ramach umowy świadczy podstawową pomoc techniczną związaną z zakupioną usługą.
 4. Usługodawca może odmówić udzielenia pomocy technicznej, jeśli wykracza ona poza zakres podstawowej pomocy lub gdy Usługobiorca nie uiścił opłaty za dodatkowe zlecenie.
 5. Do podstawowej pomocy technicznej nie zalicza się modyfikacji skryptów, instalacji i konfiguracji usług, instalacji skryptów, itp.
 6. Ceny dodatkowej pomocy technicznej ustalane są indywidualnie.
 7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone przez Usługobiorcę na udostępnionych mu usługach.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi bądź nienależyte wykonanie usługi: w wyniku działania wirusów lub robaków komputerowych, uzyskania nieautoryzowanego dostępu do konta Usługobiorcy przez osoby trzecie, korzystania z usług w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w wyniku działania siły wyższej, w wyniku awarii oprogramowania lub sprzętu, której nie można było przewidzieć, ani zapobiec przed zdarzeniem, w wyniku awarii lub innych zdarzeń podmiotów, z usług których korzysta Usługodawca.
 9. Odpowiedzialność Usługodawcy jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Usługobiorcę.
 10. Usługodawca ma prawo zawiesić lub całkowicie usunąć usługę w przypadku gdy Usługobiorca złamie którekolwiek z postanowień niniejszczego regulaminu lub regulaminu zamawianej usługi.

Rozdział VI - prawa, obowiązki, odpowiedzialność Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego opłacania usług.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się utrzymywać w Panelu Klienta aktualne dane kontaktowe.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi takimi jak hasła pocztowe i dostępowe.
 4. Usługobiorcy zabrania się używania usług i przechowywania danych niezgodnych z regulaminem oraz polskim prawem.
 5. Usługobiorca ma prawo udzielić innym podmiotom upoważnienia do zarządzania jego kontem i usługami, dodając upoważnioną osobę jako kontakt techniczny.
 6. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie osoby ustanowionej jako kontakt techniczny.
 7. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za jego dane znajdujące się na serwerach Usługodawcy.
 8. W związku z nieprawidłowym korzystaniem z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca może dochodzić odszkodowania za straty poniesione przez Usługodawce.
 9. Usługobiorcy zabrania się rozsyłania spamu z serwerów Usługodawcy.
 10. Usługobiorcy zabrania się udostępniania, zamieszczania i rozpowszechniania materiałów niezgodnych z prawem, łamiących prawa autorskie lub naruszających dobra osobiste. W przypadku wykrycia takich działań Usługodawca zablokuje konto Usługobiorcy.
 11. W przypadku nadmiernego obciążania serwera lub infrastruktury, które będzie wpływać negatywnie na jakość usług świadczonych innym Usługobiorcom, Usługodawca ma prawo zablokować konto. Usługobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną.

Rozdział VII - reklamacje

 1. W przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania usługi przez Usługodawcę, Usługobiorca może złożyć zażalenie w formie pisemnej drogą elektroniczną (na adres bok@hostfactor.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres podany w zakładce Kontakt). Zgłoszenie powinno zawierać:
  - dane kontaktowe,
  - nazwę usługi/nazwę konta,
  - uzasadnienie reklamacji,
  - w przypadku wysyłania zgłoszenia pocztą: podpis, datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
  - w przypadku wysłania drogą elektroniczną: wysłanie zgłoszenia z autoryzowanego adresu e-mail.
 2. Zgłoszenia niepełne nie zostaną rozpatrzone, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną.
 3. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. O decyzji Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

Rozdział VIII - gwarancja jakości - SLA

 1. Usługi oferowane przez Usługodawcę są monitorowane w trybie 24/7.
 2. Usługodawca gwarantuje czas dostępności usług na poziomie co najmniej 99,5% w ciągu roku.
 3. W przypadku ciągłej niedostępności usługi powyżej 12 godzin, Usługobiorcy przysługuje rekompensata w formie przedłużenia czasu trwania usługi według uznania Usługodawcy.
 4. Przerwy techniczne realizowane będą w godzinach od 00:00 do 06:00 czasu środkowoeuropejskiego jeśli będzie to możliwe.
 5. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o planowanej przerwie technicznej z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin.
 6. Do awarii nie stosuje się postanowień procedur reklamacyjnych.
 7. W przypadku wystąpienia awarii Usługodawca zobowiązuje się w ciągu 1 godziny w dni robocze oraz najszybciej jak to będzie możliwe w dni wolne do podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii.
 8. Usługodawca nie odpowiada za szkody i awarie spowodowane zamierzonymi działaniami Usługobiorcy, tj instalacja niesprawdzonego oprogramowania, zmiany w systemie, itp.

Rozdział IX - szczególne warunki korzystania z usługi

 1. Usługobiorca może korzystać z domen zarejestrowanych u Usługodawcy bądź z zarejestrowanych w innych firmach.
 2. Warunkiem poprawnego działania domeny zarejestrowanej w innej firmie jest ustawienie przekierowania na serwery Usługobiorcy poprzez:
  - zmianę delegacji DNS na serwery Usługobiorcy,
  - odpowiednie skonfigurowanie strefy DNS,
  - przekierowanie w ramce, http bądź inne.
 3. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługobiorcy wszystkie informacje niezbędne do przekierowania jego domeny lub domen na serwery Usługodawcy.
 4. Usługodawca zobowiązuje się wykonać bezpłatnie na zlecenie Usługobiorcy przekierowanie jego domeny lub domen na serwery Usługodawcy. Zlecenie takie powinno być złożone pocztą elektroniczną (na adres bok@hostfactor.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres podany w zakładce Kontakt). Warunkiem wykonania zlecenia jest podanie przez Usługobiorcę wszystkich danych niezbędnych do wykonania zlecenia.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawnie skonfigurowane przekierowanie domeny na serwery Usługodawcy.
 6. Usługodawca utworzy bezpłatnie dla Usługobiorcy sub domenę o budowie [login].hostfactor.pl.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania cotygodniowej kopii bezpieczeństwa danych Usługobiorcy. Kopia wykonywana jest w nocy z niedzieli na poniedziałek. Kopia usuwana jest po 3 tygodniach od daty jej utworzenia.
 8. W przypadku braku płatności za usługę zostanie ona zablokowana. Dane Usługobiorcy zostaną usunięte po 14 dniach od zakończenia ważności usługi wraz ze wszystkimi kopiami bezpieczeństwa.

Rozdział X - zarządzanie usługą

 1. Do zarządzania serwerem Usługodawca udostępnia Usługobiorcy panel administracyjny.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie działania wykonane przez Usługobiorcę poprzez panel administracyjny usługi.
 3. Usługodawca udostępni Usługobiorcy bezpłatnie, na czas trwania umowy możliwość korzystania z zapasowego serwera DNS do celów przechowywania stref DNS hostowanych na serwerze Usługobiorcy.

Rozdział XI - warunki promocji "Domena taniej z serwerem WWW"

 1. Podczas rejestracji serwera Usługobiorca może zamówić dowolną jedną domenę w promocyjnej cenie.
 2. Promocyjne ceny dostępne są na stronie hostfactor.pl.

Rozdział XII - rejestracja i odnawianie domen

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostępność danej nazwy domeny.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę domeny przez Usługobiorcę z jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Po dokonaniu zamówienia przez Usługobiorcę na domenę Usługodawca rezerwuje ją dla Usługobiorcy. Okres rezerwacji domeny określony jest przez instytucję obsługującą dany typ domeny. Dla domen polskich ten okres wynosi 14 dni.
 4. Domena jest rejestrowana na dane podane przez Usługobiorcę podczas rejestracji w systemie hostfactor po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.

Rozdział XIII - ochrona danych osobowych

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204).
 2. Usługobiorca ma prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia jego danych osobowych z bazy Usługodawcy. Usunięcie danych osobowych jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach handlowych i marketingowych przez Usługodawcę.

Rozdział XIV - zmiany w umowie

 1. Przy rozszerzeniu usługi z tańszej na droższą Usługobiorca opłaca różnicę cen pomiędzy usługami za pozostały do wykorzystania okres abonamentu. Usługa droższa zostaje uaktywniona bezzwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę odpowiedniej wpłaty z tytułu zmiany zakresu usługi.
 2. Przy przejściu z usługi droższej na tańszą nie przysługuje Usługobiorcy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną do końca abonamentu usługę droższą.
 3. Usługobiorca, który chce dokonać zmian w umowie musi powiadomić o tym Usługodawcę drogą elektroniczną (na adres bok@hostfactor.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres podany w zakładce Kontakt).

Rozdział XV - postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca niebędący osobą fizyczną upoważnia Usługodawcę do umieszczenia jego danych na liście referencyjnej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów dodatkowych. O wprowadzonych zmianach Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie. Jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji Usługobiorca nie zgłosi zastrzeżeń, jest to jednoznaczne z zaakceptowaniem zmian. Niezaakceptowanie zmian jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z terminem wypowiedzenia 7 dni.
 3. Wszelkie spory, wynikłe pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, których nie uda się załatwić polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie hostfactor.pl.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2018 roku i obowiązuje do odwołania.